Regulamin

§ 1 - Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Serwis – internetowy serwis prowadzony pod domeną https://blocreator.pl.
 3. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie.
 4. Właściciel Serwisu – Wojciech Grzybek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Grzybek z siedzibą w Bydgoszczy, adres ul. Aleksandra Fredry 10/3, 85-057 Bydgoszcz, posiadający numer REGON 368452932, NIP 9671398431.
 5. Kreator – funkcjonalność serwisu pozwalająca tworzyć strony internetowe.

§ 2 - Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu.

§ 3 - Oświadczenia Użytkownika

Użytkownik oświadcza, że
 1. wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczą informacji związanych z działalnością Użytkownika w Serwisie, jak również newslettera.
 2. podaje prawdziwe dane osobwe.
 3. zobowiązuje się do niekopiowania jakichkolwiek elementów Serwisu.
 4. zobowiązuje się do niezamieszczania i nie propagowania treści niezgodnych z prawem.

§ 4 - Rejestracja w Serwisie

 1. Zarejestrować się w Serwisie mogą tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w Serwisie co najmniej: adres e-mail, hasło oraz zaakceptować Regulamin. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu po podaniu loginu i hasła (logowanie).

§ 5 - Podstawowa funkcjonalność

 1. Za pomocą specjalnego Kreatora Użytkownicy mogą tworzyć i publikować w Serwisie strony internetowe.
 2. Strony internetowe stworzone w Serwisie przez Użytkownika mogą zostać w dowolnym momencie przez niego skasowane.

§ 6 - Płatności

 1. Płatności należy dokonywać wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie.
 2. Płatności obsługiwane są przez podmiot wskazany na stronie Cennik.
 3. Wysokość opłat może różnić się w zależności od Użytkownika oraz wybranego pakietu.
 4. Datą dokonania płatności za usługę jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Właściciela Serwisu.
 5. Faktury dla Użytkownika będą dostarczane w wersji elektronicznej.
 6. Faktura tytułem świadczenia usługi wystawiana jest na dane Użytkownika podane podczas składania Zamówienia. Faktura wystawiana jest w terminie do 14 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie Właściciela Serwisu.

§ 7 - Dostępność

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do robienia przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi, związanych z obsługą i konserwacją systemu. Przerwy będą możliwie krótkie i w czasie najmniejszego obciążenia Serwisu, a Użytkownik zostanie o nich poinformowany.

§ 8 - Uprawnienia użytkowników oraz Właściciela Serwisu

 1. Użytkownik ma prawo do dostępu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych za pomocą opcji konta.
 2. Rezygnacji z korzystania z Serwisu poprzez usunięcie swojego konta w każdym czasie.
 3. W przypadkach niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa działania Użytkownika lub naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub działań Użytkownika mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, Właściciel Serwisu ma prawo do: zablokowania Strony WWW i konta Użytkownika do wyjaśnienia sprawy oraz skasowania konta Użytkownika ignorującego wezwania do usunięcia lub zaprzestania naruszenia.
 4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do emisji treści reklamowych na stronach internetowych zrealizowanych za pomocą darmowej wersji Kreatora.
 5. Rezygnacja z Serwisu bądź zablokowanie przez Właściciela Serwisu niezobowiązuje do zwrotów opłat.
 6. Konsumentowi zawierającemu umowę o świadczenie usług kreatora stron www, w związku z brzmieniem przepisu art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r.) (zwana dalej Prawa konsumenta) nie przysługuje wynikające z art. 27 Prawa Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. („Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kon-sumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (...)”).

§ 9 - Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od każdej dotyczącej go decyzji Właściciela Serwisu jak i również w przypadku łamania postanowień przez Właściciela Serwisu.
 2. Reklamacji można dokonać w ciągu 14 dni od zaistniałej sytuacji na adres podany na stronie kontaktowej.
 3. Odpowiedź na reklamacje Użytkownika zostanie skierowana na jego adres internetowy (e-mail) podany przy rejestracji.

§ 10 - Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu a także przesyłany droga poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkowników w przypadkach przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu, której przedmiotem są usługi Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Właścicielem Serwisu w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.